Aktywna strona Twojego życia!
Wróć do strony głównej

Cennik Regulamin

Akceptujemy karty multisport, OK System, FitProfit, FitFlex, Sodexo

Uwaga: Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu i nie ulegają przedłużeniu.

Fitness / Kettlebell / Cross
Zajęcia grupowe Radzionków 15-01-2024

Jednorazowo - 25zł

Obowiązuje jeden karnet na wszystkie zajęcia .

4 wejścia - 80zł 
8 wejść - 125zł
12 wejść - 135zł
Karnet Open - 145zł

 

 

Regulamin Klubu

 

 1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania czystości na terenie klubu, stosowania się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi klubu.
 2. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 4. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Osoba chcąca korzystać z zajęć powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach w przypadku złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Fitness Studio „Body Line” przed wykupieniem karnetu oraz instruktora przed rozpoczęciem zajęć, o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 8. Fitness Studio „Body Line” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.
 9. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 10. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.
 11. Po przyjściu do Fitness Studio „Body Line” należy zameldować się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.
 12. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 13. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia.
 14. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godziny wcześniej dzwoniąc lub wysyłając sms (numery telefonów dostępne są u obsługi).
 15. Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu.
 16. Karnet jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu. Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Po przekroczeniu terminu 30 dni należy wykupić nowy karnet.
 17. Każdy nowy klient może skorzystać z „Karnetu Promocyjnego” jedynie raz. Po jego skończeniu może brać udział w zajęciach tylko poprzez zakup normalnego karnetu lub jednorazowego wejścia.
 18. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.
 19. Klub nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.
 20. Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których jest zapisanych poniżej 10 osób.
 21. Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli na fitness przyjdzie mniej niż 5 osób oraz na jogę mniej niż 10 osób.
 22. Fitness Studio „Body Line” może być zamknięte w święta.
 23. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i czyste buty treningowe na zmianę.
 24. Osoby ćwiczące w nieodpowiednim obuwiu, bądź z brudną podeszwą będą wypraszane z sali (bez prawa do zwrotu pieniędzy).
 25. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 26. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 27. Integralną częścią tego regulaminu jest regulamin zajęć z jogi. Każda osoba chcąca brać udział w zajęciach z jogi powinna się z nim zapoznać i podpisać. Wszelkie dodatkowe informacje jak i regulamin dostępne są w recepcji.
 28. Fitness Studio „Body Line” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu.
 29. Nasz personel regularnie sprawdza szatnie po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szatniach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji - oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 30. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz jego części integralnych.
 31. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.
 32. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Fitness Studio „Body Line”.
 33. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
 34. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich. Wspomniane informację umieszczane są na stronie internetowej pod adresem http://www.aerobik.bytom.pl , rozsyłane drogą mailową, rozwieszane na tablicy ogłoszeń lub w widocznych miejscach w klubie.
 35. W Fitness Studio „Body Line” w czasie zajęć wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Fitness Studio „Body Line”, tj. na stronie http://www.aerobik.bytom.pl , jako wystawa w Fitness Studio „Body Line” lub w kolekcji zdjęć pamiątkowych Fitness Studio „Body Line”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym Fitness Studio „Body Line” najlepiej w formie pisemnej.
 36. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio w recepcji klubu, pod numerem telefonu 796-820-340, bądź mailowo pod adresem info@aerobik.bytom.pl.
 37. Regulamin klubu obowiązuje od 04.03.2009

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu 
„Wielkie Odchudzanie”

 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu Wielkie Odchudzanie 2020 zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Fitness Studio Body Line, zwane dalej „Organizatorem”. Zajęcia sportowe organizowane w ramach tego projektu opierają się na wzajemnym współzawodnictwie sportowym Uczestników.
 
§1 Zapisy
 
1. Warunkiem udziału w Programie jest zgłoszenie uczestnictwa i jednoczesne dokonanie opłaty za  Program w wysokości 399zł. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w programie  następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie  www.aerobik.bytom.pl, a następnie wysłanie wiadomości e-mail
z informacją zawierającą imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy. 
3. O dokonaniu rezerwacji decyduje uiszczenie wpłaty za  Program. 
4. Rezerwacja miejsca następuje wg kolejności dokonanych wpłat.
5. W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonej najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia programu, Organizator zwraca 80% zapłaconej kwoty.  Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania programu. W przypadku odwołania programu Organizator zwraca wpłaconą kwotę w całości. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Organizator będzie zmuszony nie z własnej woli do odwołania programu. 
 
§2 Uczestnictwo w zajęciach sportowych
 
1. Każdy uczestnik otrzyma terminarz zajęć. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszcza się maksymalnie 3  nieobecności w programie. Usprawiedliwieniem nieobecności mogą być powody zdrowotne (potwierdzone zwolnieniem lekarskim) lub inne ważne powody losowe uznane przez prowadzącego zajęcia. Przekroczenie progu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości ukończenia programu (tzn.  wynik uczestnika nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji całej grupy), natomiast uczestnik może kontynuować program. Nie ma możliwości  odrabiana nieobecności na innych godzinach zajęć sportowych organizowanych przez Fitness Studio Body Line.
2. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć.
3. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym, o powyższym powinny poinformować Organizatora przed rozpoczęciem programu.
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć.
12. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
13. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi zestaw sprzętu sportowego adekwatny do zaplanowanej formy wysiłku fizycznego. Uczestnik przez całą jednostkę zajęć sportowych zobowiązany jest do korzystania wyłącznie ze sprzętu wydanego mu przez Organizatora. Po każdorazowym zakończeniu współzawodnictwa Organizator przeprowadzi czynności zmierzające do dezynfekcji wydanego uprzednio sprzętu sportowego.
14. Organizator podczas zawodów sportowych objętych niniejszym programem zobowiązuje się do zachowania wytycznych sanitarnych wydanych na czas stanu epidemii. 
15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 
§ 3 Cel projektu Wielkie Odchudzanie
 
1. Wielkie Odchudzanie 2020 to współzawodnictwo sportowe, którego celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w postaci zgubienia tkanki tłuszczowej oraz masy ciała.
2. Organizator dzieli wszystkich uczestników na dwie grupy. 
3. Każdy uczestnik podczas trwania programu - podczas zajęć sportowych - walczy zarówno o swój wynik oraz o wynik swojej grupy .
4. Uczestnicy Wielkiego Odchudzania walczą o zgubienie jak największej ilości tkanki tłuszczowej  oraz masy ciała.
5. Organizator co dwa tygodnie będzie dokonywał stosownych pomiarów, na co Uczestnik wyraża zgodę. 
6. Podczas rywalizacji – współzawodnictwa sportowego – obowiązuje klasyfikacja indywidualna i drużynowa. Program wygrywa: osoba która zgubi jak największą ilość tkanki tłuszczowej oraz grupa, która uzyska najwyższą sumę wyników indywidualnych jej członków.
 
§ 4 Klauzula RODO
 
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 
§5 Postanowienia końcowe 
 
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.aerobik.bytom.pl
 

 

Indoor walking Bytom RadzionkówCertyfikowany deepWORK Bytom RadzionkówCertyfikowany StrongFirst Bytom RadzionkówPFR